KLUB EMPATII

CEL DZIAŁANIA

 • Dostrzeganie różnic pomiędzy swoimi spostrzeżeniami i dokonywaną oceną sytuacji życiowych.
 • Uświadamianie sobie znaczenia ludzkich uczuć i potrzeb oraz zależności miedzy nimi.
 • Zrozumienie wpływu uczuć i potrzeb na proces komunikowania się i zachowanie.
 • Promowanie postawy wzajemnego szacunku w relacjach z innymi ludźmi używając empatycznego języka.
 • Zapobieganie konfliktom poprzez odkrywanie ich źródeł tkwiących w procesie porozumiewania.
 • Identyfikowanie złości jako sygnału niezaspokojonych potrzeb.
 • Traktowanie odmowy jako zaproszenia do dialogu.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA
Kluby Empatii to cykliczne spotkania prowadzone w formie warsztatów psychoedukacyjnych przez pedagoga-terapeutę Mariolę Smoleń, obejmujące doświadczanie podstaw komunikacji empatycznej opartej na Porozumieniu bez Przemocy wg M. Rosenberga. Często zamiennie ten sposób porozumiewania określa się jako komunikację współodczuwania, pokoju, żyrafy lub językiem miłości. Uczestnicy doświadczają zmiany sposobu wyrażania siebie i słuchania innych poprzez skupienie uwagi na obserwacjach, uczuciach, potrzebach oraz formułowanych prośbach. Jednocześnie koncentrują się na konkretnym modelu komunikacyjnym stworzonym przez M. Rosenberga, uczą się formułować komunikaty pozbawione krytyki i oceny, bazujące na szacunku w relacjach do samego siebie i rozmówcy. Praktykowanie takiego stylu komunikowania się na co dzień staje się filozofią życia i jest procesem niekończącym się. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy nadal doskonalą swoje umiejętności praktykując je w życiu codziennym.

RADY I PRZESTROGI

 • Praktykowanie komunikacji empatycznej wymaga dużej świadomości, szczególnie w obrębie własnego systemu wartości.
 • Podstawowym warunkiem skuteczności w posługiwaniu się zasadami komunikacji empatycznej jest uważne słuchanie i szczerość.
 • Ważne jest, aby PBP nie zostało potraktowane instrumentalnie, jako narzędzie wywierania wpływu.