Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki

  Cele szkolenia:
 • zapoznanie z możliwościami pracy z uczniem mającym specyficzne trudności w nauce matematyki
 • omówienie wpływu zaburzeń funkcji poznawczych dziecka na naukę matematyki
 • konstruowanie gier dydaktycznych kształtujących pojęcia matematyczne i wykorzystywanie ich w pracy terapeutycznej
 • rozpoznanie specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej na materiale liczbowym
  Poruszane zagadnienia:
 • przyczyny specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 • terapia matematyczna uczniów mających specyficzne trudności w nauce matematyki
 • konstruowanie gier kształtujących pojęcia matematycznej
 • przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych
   Kierowane jest do:
 • nauczycieli nauczania zintegrowanego
 • nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych
 • terapeutów  pedagogicznych
 • osób zainteresowanych pomoc± dziecku w nauce matematyki

Forma zajęć:
wykład interaktywny; warsztaty edukacyjne
Miejsce szkolenia:
Trójmiasto lub wg potrzeb
Czas trwania:
8 godz. dydaktycznych ( 1 dzień )
Liczba uczestników:
maksymalnie 25 osobowe grupy
Termin:   do uzgodnienia
Cena: zależna od miejsca szkolenia

Informacje o osobie prowadzącej:
  pedagog terapeuta matematyki
 ( nazwisko osoby prowadzącej zostanie podane po ustaleniu terminu szkolenia )

Karta Zgłoszeniowa