Warunki zgłoszenia

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej faksem pod numer telefonu 58 3047478 lub pocztą elektroniczną na adres: smolmar@aha.edu.pl oraz dokonanie opłaty szkolenia.
  1. Wpłaty należy dokonać w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na konto Ośrodka Edukacyjnego AHA: nr rachunku: 89 1090 0000 0001 0437 1719
  1. Ośrodek Edukacyjny AHA zwraca 80% opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia faksem lub drogą elektroniczną. Po tym terminie zgłaszający nie otrzyma zwrotu kosztów szkolenia.
  1. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu niezebrania minimalnej grupy uczestników lub z powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
  1. W przypadku nieobecności na szkoleniu Ośrodek Edukacyjny AHA nie zwraca dokonanej opłaty.
  1. Wpłata na konto jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Ośrodek Edukacyjny AHA do wystawienia rachunku bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Rachunek zostanie wręczony uczestnikom w dniu szkolenia lub wg potrzeb uczestników.

Akceptuję, przenieś mnie na stronę z formularzem.