Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki

  Cele szkolenia:
 • zapoznanie z możliwościami pracy z uczniem mającym specyficzne trudności w nauce matematyki
 • omówienie wpływu zaburzeń funkcji poznawczych dziecka na naukę matematyki
 • konstruowanie gier dydaktycznych kształtujących pojęcia matematyczne i wykorzystywanie ich w pracy terapeutycznej
 • rozpoznanie specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce matematyki
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej na materiale liczbowym
  Kierowane jest do:
 • nauczycieli nauczania zintegrowanego
 • nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych
 • terapeutów pedagogicznych
 • osób zainteresowanych pomocą dziecku w nauce matematyki

Forma zajęć:
wykład interaktywny; warsztaty edukacyjne

  Poruszane zagadnienia:
 • przyczyny specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce matematyki
 • terapia matematyczna uczniów mających specyficzne trudności w nauce matematyki
 • konstruowanie gier kształtujących pojęcia matematyczne
 • przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych

Miejsce szkolenia:
Gdańsk / szczegóły zostaną podane po zebraniu grupy /
Czas trwania:
8 godz. dydaktycznych, od godz. 10.00
Liczba uczestników:
maksymalnie 25 osobowe grupy
Informacje o osobie prowadzącej:
Pedagog – specjalista terapii i diagnozy matematyki

Karta Zgłoszeniowa